Een eerlijke prijs

De honoraria van het kantoor komen overeen met de vergoeding voor de geleverde diensten. Zo stelt elke advocaat vrijelijk zijn ereloon vast binnen de grenzen van een billijke matiging, die aan de controle van de Orde van Advocaten kan worden onderworpen. De honoraria kunnen dan worden vastgesteld op basis van verschillende criteria: de financiële situatie van de cliënt, het belang van het geschil, de ervaring van de advocaat, zijn bekendheid, het behaalde resultaat, enz.

De vergoeding van de advocaat

Advocaten zijn onderworpen aan verschillende regels die door hun beroepsorde zijn vastgesteld met betrekking tot hun bezoldiging. Hij is met name verplicht zijn cliënt te informeren over de berekeningswijze van de erelonen, nog voor de opening van de zaak. De advocaat en zijn cliënt kunnen samen een uurlijkse of forfaitaire vergoedingsmethode overeenkomen. De vergoeding kan ook worden aangepast aan het verkregen resultaat. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de honoraria, die de door de advocaat verrichte werkzaamheden vergoeden, en de administratieve of gerechtelijke kosten en uitgaven, die overeenkomen met de kosten van het secretariaat, de gerechtsdeurwaarder, de griffiekosten enz. Bovendien is de advocaat verplicht zijn cliënt op de hoogte te houden van de evaluatie van de berekening van het ereloon in functie van de voortgang van de zaak.

Berekening van de vergoedingen

  • Gewerkte tijd: de hoogte van het ereloon is afhankelijk van de tijd die de advocaat die de zaak behandelt. Het aantal geregistreerde uren wordt dan vermenigvuldigd met een vooraf vastgesteld uurtarief.
  • Vaste prijs: de tarieven worden vastgesteld op basis van een vaste prijs of op basis van een abonnement, afhankelijk van de aard en de frequentie van de te leveren diensten.
  • Aan het resultaat: de resultaatsvergoeding wordt bepaald aan de hand van het behaalde resultaat. Het kan niet de enige vorm van vergoeding zijn, maar wordt voorgesteld als aanvulling op de vergoeding voor de gewerkte tijd of de forfaitaire vergoeding.

Uitdagende vergoedingen

Als er zich problemen voordoen met de erelonen en onkosten van uw advocaat, is het eerste wat u moet doen is met hem of haar te praten. Dialoog helpt vaak om dingen op te helderen en conflicten op te lossen. Als de moeilijkheden aanhouden, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de door de Orde van Advocaten georganiseerde bemiddelingsprocedure. In 75% van de gevallen maakt dit laatste het mogelijk om tot een minnelijke schikking te komen.