Een eerlijke prijs

De erelonen van het kantoor worden berekend in functie van de geleverde diensten en de behaalde resultaten.

De erelonen worden in onderling overleg tussen advocaat en cliënt overeengekomen bij de opening van het dossier.

Er wordt rekening gehouden met verschillende criteria zoals de financiële situatie van de cliënt, het belang van het geschil, de ervaring van de advocaat, zijn reputatie, de behaalde resultaten, enz.

Bezoldiging advocaat

De advocaat is onderworpen aan verschillende regels die zijn vastgelegd door zijn beroepsorde en het gerechtelijk wetboek met betrekking tot zijn erelonen. De advocaat heeft in het bijzonder de verplichting om zijn cliënt te informeren over de berekeningswijze van de erelonen en dit bij de opening van het dossier.

De advocaat en zijn cliënt kunnen samen een uurtarief of forfaitaire vergoeding overeenkomen. Het honorarium kan ook worden aangepast in functie van het behaalde resultaat.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de erelonen, die de door de advocaat uitgevoerde werkzaamheden vergoeden, en de administratieve of juridische kosten en verschotten, overeenkomend met secretariaatskosten, gerechtsdeurwaarders, enz. Bovendien heeft de advocaat de verplichting om zijn cliënt op de hoogte te houden van de evaluatie van de berekening van de erelonen in functie van de vordering van het dossier.

Berekening van ereloon

  • Uurtarief: het bedrag van het ereloon hangt af van de tijd die de advocaat besteedt aan de behandeling van het dossier. Het aantal geregistreerde uren wordt dan vermenigvuldigd met een vooraf overeengekomen uurtarief.
  • Forfait: de vergoedingen worden forfaitair of per abonnement vastgesteld, afhankelijk van de aard en frequentie van de te leveren diensten.
  • Naar het resultaat: de resultaatvergoeding wordt begroot op basis van het behaalde resultaat. Het kan niet de enige vorm van beloning zijn, maar wordt bijgerekend op de vergoeding voor de gewerkte tijd of de vaste vergoeding in functie van het behaalde resultaat